L'arbre i la chiqueta.

(Prosopopeya)

Estem acostumats a que en les fabules parlen els animals, pero no els arbres.
No obstant aixo, a cada punt oim parlar del llenguage de les plantes.
Yo no sé si elles parlen verdaderament o som nosatros qui els l'ho atribuim.
Siga lo que vullga, aci va a continuacio , no un coloqui que una volta van tindre un arbre i una chiqueta, sino una serie de monolecs i converses que ells tingueren en a lo llarc del temps.
A la manera de les fabules, tambe esta narracio tindra, si se vol traure, la seua lliço moral.

Un pardalet portava en el bec una llávoreta com una almela, la qual, com tenia la corfa tant dura, no podia menjar-se-la si no la trenca va.
Pensava llançar-la des de lo alt, damunt d'unes penyes , per a que s'esclafara, pero va errar el calcul i la soltà damunt del jardi d'una placeta.
Quan regaren el jardi, l'almeleta quedà soterrada, i a pur de regar-se una i atra volta, al cap de tres mesos va escomençar a donar senyals de vida.
Segurament per l'humitat s'havia podrit la crosta de l'almela, i el gallo, a l'unflar-se, havia tret una punteta cap avall, que es convertiria en l'arrail, i unes atres puntetes cap amunt, els cotiledons , que buscaren la llum del sol i la llibertat, este brot, al principi blanc com la llet, al surgir de la terra, cada vegada era mes vert, d'un vert fosc.
Quan esta mata assomà, a ras de terra i recibi el primer raig de Sol, exclamà: ¡ gracies siguen donades a Deu pel benefici que'm fa de l'existencia!.

Des del primer dia la seua vida transcorria tranquilament, creixent poc a poc, gracies a l'aigua, que de quan en quan li sostovava la terra, permetent-li chuplar l'aliment apropiat, i gracies tambe a l'astre rei, que li enviava la seua alegre llum i els seus benefics rajos.
L'unic motiu de preocupacio per a l'arbret, eren els chiquets que jugaven a pilota o li pegaven patades al balo en la placeta, quan estaven a punt de chafarlo, corrent darrere de l'esfera, que s'en fugia del seu camp d'operacions.
perque les alimanyes, com per eixemple, els insectes i les rates, no tenien vida en aquell jardi, per les defenses de la propia naturalea i, sobre tot, per la presencia dels gats, que em aquella placeta vigilaven dia i nit en espera de algun ratoli.

El primer i el segon any, l'arbret estava encantat de la vida, veent cada dia eixir i pondre's el sol, i cóm se turnaven la llum del dia i la foscor de la nit.
No sabia qué admirar mes, si l’esplendor del Sol, o la argentada llum de la Lluna o el firmament sembrat de millons d'esteles.
Pel mati veia com s'obrien els capolls de les flors i cóm estes mostraven sos policroms petals i exhalaven sos intensos perfums escoltava embelesat com les aus prorrumpien en armoniosos cantics, i les mirava saltant juguetones d'aci cap alla sense parar.
Un atre fenomen que el deixava maravellat era el canvi de les estacions: com al iniciar-se la primavera, tota la creacio, dormida durant el llarc hivern, com si responguera a un conjur, se revestia de verdor i oferia l'espectacul sorprenent de ses policromes flors i sabrosos fruits.
En si mateix experimentava este miracle, cubrint-se de fullage i creixent paulatinament, pero sense parar.
Tot anava be, fins que el tercer any es presentà un hivern molt riguros, i el nostre arbre va estar en perill mort.
Primerament, caigue una gran nevada, que cubri poble i muntanyes d'un pam de neu.
L'abre patia fret, pero el podia soportar.
Se llimitava a dir: ¡quin fret tinc, quin fret tinc.
Despres vingue un huraca, que va arrancar d'arrail una serie d’arbres, els mes corpulents, al seu costat.
El nostre abre va passar mes por que un conill; tot era dir: “Senyor Huraca, tinga compasio de mi, ¿no veeu que soc chicotet? Vaja a visitar a les garroferes i oliveres, als alcornocs i carrasques i atres arbres forts i vells, a qui la força del vent no pot fer tant de mal; ¿ no veeu lo tendret que soc? un rafec vostre pot acabar en la meua vida".
Lo que va salvar al nostre arbre va ser tindre una soca tan primeta i flexible; el vent huracanat, al passar per damunt d'ell, el doblegava , pero no el trencava.
Mes avant de l'hivern, pel mes de febrer, quan l'Iglesia celebrà els sants barbuts, vingue una baixada de la temperatura, que gela tots els arbres frutals de la contornada.
El nostre abre s'escapà de la gelada, pero de mati quan el fret apretava, no fea mes que queixar-se de la seua mala sort, dient: quin fret fa, quin fret tinc, d'esta no passe.
¡ no tinc roba per a cobrir-me, el meu tronc es molt primet, ai, ai, que vaig a morir-me!.

Anava passant el tems, i, un dia de primavera, l'arbret, ple de joya, desgranà una sonrisa; ya soc tot un arbre, per fi soc gran: el meu tronc s'ha fet mes gros, les rames tenen certa consistencia, estic ple de fulles, i algunes floretes exhalen alredor de mi son agradable aroma.
¡ Veniu abelletes i libeu el caliç de les meues flors; ya puc ajudar-vos a fabricar cera i mel!.
Veniu pardalets a parar-vos en les meues rames, que sentire a gust les vostres cançons: ¡ Veniu, camnants acalorats, a refugiar-vos a la meua sombra, que yo vos aliviare.
! Tal volta molt pronte començare a regalar-vos dolços fruits.
¡ Que vinguen els papallons a revolotejar en les meues branques, i els pardalets a esgrunçar-se em les meues rames.
Tot era felicitat per al nostre arbre.

Pero va vindre l'estiu ,un poc caluros, com sempre, i l'arbre va resistir be les ponentades, pero en el mes d'agost es presentà una tormenta, acompanyada de trons i rajos i seguida d’una pedregada, que deixa arbres i arbusts sense fulles ni fruits; cada pedra era del tamany d'un ou de colom.
La pedregada tirà per terra els raims, les taronges, les garrofes, les olives, tots els fruits de seca o d'horta, i deixa els arbres tan despullats, que donava pena vore'ls.
Mentres descarregava la tormenta, l'arbre nostre no fea mes que resar-li a la tempesta, dient: ¡ tin compassio de mi, que no ho podre resistir; ara si que me morc!.
Pero, passà la tempestat i l'arbre no's mori: no mes quedà sense fulles; donava llastima vore'l, tan pelat.
I en eixe estat va permaneixer lo que quedava d'estiu, tot l'otony i tot l'hivern, fins que a l'arribar la primavera, l'arbre experimentà cóm tornava a circular pel seu teixit vascular el liquit portador de vida, el qual alcançava les extremitats de les rames, obrint botons i desenrollant els brots en verdes fulles: la seua alegria fon desbordant.

Pero vingue altra volta l'estiu, i per rao d'obres, la placeta deixa de regar-se, ajuntant-se la sequia al calor reinant.
L'arbre, acostumat als recs periodics, anava perdent vitalitat, les fulles se mustiaven, se secaven i caien en terra: l'arbre mateix caminava cap a la mort si no se posava remei a temps.
En aixo unes veïnes de la placeta, que havien vist naixer i creixer l'arbret i el consideraven com a cosa propia, el prengueren per son conte i comenraren a regar-lo totes les semanes conseguint que tornara en sí i es lliurara d'una mort segura.
Va ser que en la casa veïna hi havia dos chiquetes mes guapes que un sol i una agüela bondadosa, a la que li van dir: agüela, ¿ vols que nos encarreguem nosatros de cuidar eixe arbret?.
L'agüela va accedir a lo que les netes volien i des d'aquell dia tingueren conte d'ell.
Estaven entusiasmades: el regaven, l'abonaven, el cavaven, li llevaven les fulles seques i, com si fora un ser inteligent, tenien en ell les grans converses; "Estas malet, ya voras com te posem bo, seras l'arbre mes guapo de tots" li dien continuament.
L'arbre coneixia a les bones veïnes i les agraia tot lo que feen per ell.
Els parlava en un llenguage que elles no sentien, i els dia: "¡ Gracies, bones veïnes¡ si no fora per vosatros yo m’hauria mort, gracies, gracies.
Les veïnes, per sa part, seguien parlant en l'arbre i li dien: ¡Pobre arbret, ¿qué seria de tú sense nosatres? Ya t'haveres mort.
Pero no patixques que, entres nosatres estigam aci, no t'ha de faltar res".
¡ L'arbre contestava: gracies, gracies, per tot lo que feu per mi, un dia o atre vos ho pagare!.
L'arbre salvà la pell aquell estiu, i passà l'hivern quetet, i cuan torna la primavera, el Sol parla: arbre germa, tú estas debil i malalt, pero yo te curare, yo soc el mege posat per la Naturalea per a sanar la teua malatia".
I comenà a prodigar-li les seues caricies, banys de llum i de calor, que el despertaren del somni hivernal, i al contacte dels renovats besos del Sol, començà la seua regeneracio en rames, fulles i flors, oferint l'espectacul mes placevol.

L’arbre no podia estar mes content, sobre tot, al vore que podia ser util als viandants, que es paraven a la seua sombra als pardals, que posaven els seus ditets sobre les rames, pagant-li en retafiles de cançons a les abelletes,que chuplaven el nectar de les seues blanques flors, i a les policromes palometes, que revolotejaven atra volta a son alrededor.
Encara va sufrir mes peripecies el nostre arbre, puix, una quadrilla de chiquets, d'eixos que quan van pel camp no deixen fulla verda, portaven per casualitat una corda bastant larga, i tingueren la l'ocurrencia de dir: “ anem a caçar eixe arbre com si fora un cavall salvage de les pelicules de cine”.
L'arbre, en una veu ininteligible els día: “Chiquets, no me feu mal, que yo no vos perjudique en res, soc vostre amic, yo no me dedique mes que a fer be, ¿ quin mal vos he fet, per a tractar-me aixina?".
Pero ells no entengueren el llenguage de l'arbret: rodejaren totes les branques de l'arbre en la corda, el feren inclinar-se i al soltar-lo de colp,li cascaren totes les flors.
Les veïnes que ho veren, van eixir en defença de l'arbre, pero quan arribaren alli, els "pardals" ya havien alçat el vol.
Les veïnetes seguien cuidant de l'arbret i dient-li guapo, precios i no se quantes coses mes.
Pero un dia, l'agüela es va quedar en casa molt trista, i, no mes va anar a regar l'arbre una de les fadrinetes, en els ulls plorosos. ¿Que passava?, Que l'atra germana estava maleta.
L’arbre va voler en aquella ocasio recompensar la bona obra que aquella familia havia fet en ell, i va dir: no plores, chiqueta, ya sé lo que vos passa, perque me ho hadit un pardalet: la teua germana esta mala, pero yo la curare.
Cull un bon grapat de fulles de l'abre que durant tan de temps esteu cuidant bull-les en un perol i dona-li a respirar el seu baf a la malalta, que en aixo s'aliviara i poc a poc la febre se li'n anira.
¿ Per a qué vullc yo les fulles, si no es per a curar a una chiqueta que tant ha fet per mi?.
Pren sense por totes les que vullgues, que a mi ya me'n tornaran a eixir.
La chiqueta collia unes poquetes fulles, per a no fer-li mal a l'abret, pero este insistia: cull-ne mes, cull-ne mes.
Ho feren com digue el bon amic: éste es queda casi sense fulles, tristet, pero la chiqueta es va curar, en gran alegria de tots.
Al cap d'uns dies la malalta es va alçar del llit, i passada la convaleixença, va tornar a regar l'arbret.
Bon día tingues, bon amic, vinc a donar-te les gracies per les teues fulles, gracies a elles m'ha curat, aci te porte un arruixador ple d’aigua fresqueta per a apagar la teua set.
L'arbre li va contestar que no fea falta que li donara les gracies, que ell no havia fet mes que lo que devia, que si havia perdut les fulles, atra volta li creixerien.
que no patira per aixo, i que com a recompensa es tindria per ben pagat si ella li donava un bes ben fort.
Aixina ho feu la chiqueta: s'abraçà a l'arbre, l'ompli de besos, i al rodejar-lo en sos braços, una llagrima calenta va surtir del seus ulls.
L'any sigüient tornà la primavera, i en la primavera, les fulles i les flors.
L’arbre se va refer. Ademes l'ixqueren molts refillols. I a la seua manera fon feliç.
La chiqueta es feu major, tingue novio, es casà, fon mare de dos filles i un fill, i els tres anaven a jugar a la placeta, i, quan estaven suats, acalorats i cansats, se sentaven en terra junt a la soca de l'arbre.
I tambe eren tot lo feliços que els permetia l'edat.
Artana Estiu 1995

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.